ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Spread the love

                             ด้วยสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะในการจัดทำกรณีศึกษาให้กับอาจารย์ของสถาบันเพื่อพัฒนาแนวทางจัดการการศึกษาของสถาบัน ไปสู่การเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นหลักเพื่อดำเนินการเผยแพร่กรณีศึกษาที่อาจารย์ของสถาบันจัดทำขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีศึกษาในบริบทของไทยสู่สาธารณะระดับนานาชาติ สร้างบรรยากาศทางวิชาการ และเปิดโอกาสที่ดีที่นักวิชาการต่างๆ ทั่วประเทศและต่างประเทศได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา บุคลากรจากภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

                            สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนั้น ข้าราชการเข้าร่วมนำเสนอกรณีศึกษาโดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง จากหน่วยงานต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ http://conference.nida.ac.th/iccs2019/  ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานเรขานุการสำนัก

โทรศัพท์  :  0 2727 3312, 0 2727 3300

อีเมล์        : nida.iccs@gmail.com

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.