ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนและนวัตกรรม ประจำปี 2564

Spread the love

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนและนวัตกรรม ประจำปี 2564

ด้วยสำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นราชการภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดยมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศโดยกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนผ่านกลไกลรูปแบบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในในมิติต่างๆ โดยมุ่งหวังให้มการจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ โดยมุ่หวังให้มีการความรู้การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างมีรูปธรรม

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อขรับข้อเสนองบประมาณสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการทุนท้าทายไทยเพื่อจัดการความรู้เชิงชุมชน สังคม- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2564ในเชิงชุมชน สังคม การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อประโยชน์ศักยภาพมนุษยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนโดยจัดการความรู้การวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในมิตมังคงและการพัฒนาชุมชน

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.