ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

Spread the love

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จัดทำวารสารวิชาการอิเล็กทรนิกส์(E-Journal) ฉบับภาษาไทย ภายใต้ชื่อวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เพื่อรวบรวมบทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Articte) โดยมีขอบข่ายครอบคุมวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของนักวิจัย นิสิต/ นักศึกษา และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ  (ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ -พฤษภาคม ฉบับที่ 2 มิถุนายน – กันยายน และฉบับบที่ 3 ตุลาคม-มกราคม) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai- Journal Citation Inex: TCI) ให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 2: วารสารที่ผ่านการรับรองคูณภาพ TCI จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

จึงขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากรและผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับทราบ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยสามารถได้ที่อ่านวารสารฉบับทีผ่านมาและดาวน์โหลดแบบฟร์อมการส่งบทความได้ทางเว็บไซต์ https:// www.tci-thaijo.org/index.php/rpu

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.