ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

Spread the love
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประสัมพันธ์ผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดการออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน ฉบับที่ 2 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ของทุกปี โดยวารสารได้รับการยอมรับในฐานข้อมูลระดับชาติ TCI ฐาน 2 ซึ่งวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไม่มีค่าดำเนินการวารสารใด ๆ ทั้งสิ้น กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://So05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/index

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.