ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ Research & Knowledge

Spread the love

                                     กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารนานาชาติ Research & Knowledge โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ การศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการวิจัยแก่ผู้สนในทั่วไป

                                     ดังนั้น กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใคร่ขอเชิญนักวิจัย คณาจารย์ หรือบุคลากรในหน่วยงานส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ โดยเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังกล่าว ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ รวมถึงส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://rk.msu.ac.th/   

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัย มหาสารคาม

โทรศัพท์/โทรสาร    :  043 754416

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.