วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือวิจัย และเข้าร่วมประชุมนานาชาติ

เนื่องด้วยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และศุนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครื่อข่ายงานวิจัย ประชาชื่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง กำหนดการประชุมวิชาการะดับบนานชาติ เรื่อง “A changing And Busness Adapaton”ในวันที่ 29- 30 พฤศิกายน 2561 เเวลา8.00น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสัจจา 1  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุเทพฯ โยเพื่อส่งเริมการเผยแผ่ผลงานทาวิชาการของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิชาการที่มีคุณค่า และเป็ประโยชน์ต่อสังคมต่อไปในด้านนการท่องเที่ยวและบริหารธุรกิจ รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยระดับชาติ และแลกเปลี่ยนความรุ้ทางด้านวิชาการ เพื่อเตรียใพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุตดิจืทัลนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในด้ารการท่องเที่ยวและบริหารธุรกิจที่งเที่ยว และธุรกิจอื่นๆ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงขอเชิญท่าน คณจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชติ และส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561 และสามารถลงทะเบียนได้ทางE-Mail:conference2018@dpu.ac.th สามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://www.dpu.ac.th/conference2018

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.