ขอเชิญส่งบทความวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ

Spread the love

คณะการท่องที่ยวและการโรงแรม และศูนย์บริการวิจัย มหวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมะิราช และมหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “A Channging word And Business Adaptation”ในวันที่ 29- 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00- 17.00 น. ณ ห้องประชุมสัจจา 1 มหวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการเผ่ยแพร่ทางวิชาการของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทาวิชาการ โยท่านสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่  http://www.dpu.ac.th/conference2018/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.