ขอเชิญส่งบทความวิชาการและวิจัยเพื่อเผ่ยแพร่ในวาสารผลิตกรรมการเกษตร

Spread the love

คณะผลิตผลิตกรรมการเกษตร  มหาหวิทยาลัยแม่โจ้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำวารสารวิชาการ เพื่อเป็นช่งทางเป็นการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั้้งในและตางประเทศ ร่วมทั้งนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา อันเป็นการสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมเครือข่ายความร่มือในอนาคต ได้ จัดทำวารสารผลิตกรรมการเกษตร (Journal of Agricultural Production) เป็นวารสาสรเพื่อเผ่ยแพร่ผลงานวิชาการงานวิจัยด้านการเกษตร หรือเทคโนโลยีด้านการเกษตร มีกำหนดตีพิมพ์ 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ) โยกำหนดออกเดือน มกราคม พฤษภาคมและกันยายนของทุกปี ได้เริ่มเผ่ยแพร่ฉบับบแรกในเดือน มกราคม 2562 เป้ต้นไปและเนื่อจากเป็วารสารใหม่ ที่คณะผลิตกรรมการเกษตรได้จัดสรรงบประมาณสนัสนุนในการจัดทำแล้วยังไม่มีการจัดเก็บค่าตีพิมพ์วารสารจารกผู้เขียนในช่วงนี้ บความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน

จึงขอเชิญผู้ที่สนใจ บุคลากรและนักศึกษาในหน่วยงานของท่านที่สนใจ เสนอบทความเพื่ลงตีพิมพ์ในวารสารผลิตกรรมการเกษตร สามารถได้รายละเอียเพิ่มได้ที่ https://.jap.mju.ac.th/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.