ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และเข้าร่วมนำเสนอในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

Spread the love

                         ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “ฟื้นชีวิตคืนจิตวิญญาณทวารวดี” ในวันที่ 1 กันยายน 2562 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีเสนอผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยทั้งในและนอกประเทศ ของนิสิต นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ

                          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลาง จังหวัดนครประฐม จึงขอเชิญท่าน คณาจารย์ คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/7auNJYvFw1KjWZGP6      

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ประสานงาน พระปลัดสมชาย ปโยโค 084 828 2036

                        พระมหาประกาศิต สิริเมโธ, ดร. 084 545 5144

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.