ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และเข้าร่วมนำเสนอในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

Spread the love

                         ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “ฟื้นชีวิตคืนจิตวิญญาณทวารวดี” ในวันที่ 1 กันยายน 2562 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีเสนอผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยทั้งในและนอกประเทศ ของนิสิต นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ

                          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลาง จังหวัดนครประฐม จึงขอเชิญท่าน คณาจารย์ คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/7auNJYvFw1KjWZGP6      

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ประสานงาน พระปลัดสมชาย ปโยโค 084 828 2036

                        พระมหาประกาศิต สิริเมโธ, ดร. 084 545 5144

 

Parinya Yakanta

ปริญญา ยะคันทะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย