ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตรเวชเด็ก ครั้งที่ 15

Spread the love

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตรเวชเด็ก ครั้งที่ 15 เรื่องสุขใจวัยทำงาน”(Mental Health in the workplass) ระว่าวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่กรุงเทพมหานคร โดยเพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับองคืความรู้ขององความรุู้ด้านใหหม่ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตวัยทำงาน และภาระทางการเจ้บป่วยทางเจ็บป่วยทางจิตเวชอื่นๆ เป้นเวที่เผ่ยแผ่องความรู้/นวัตกรรม/ ผลงานด้านวิชาการด้านการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษาโรคจิตเวชในวัยทำงานและสภาวะเจ็บป่วยทางจิตเวชอื่นๆ สร้างบรรยากาศและพื้นที่แลกปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในประเทศและนานาชาติ
ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการ การศึกาาวิจัย /R2R โครงการ กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ หรือการประเมินผลโครงการ และกรณีการศึกษา พร้อมส่งบทคัย่อของผลงานวิชาการร่วมนำเสนอหรือประกวดงานในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตครั้งนี้โดย
1. ศึกษาคำแนะนำในการส่งบทความวิชาการ ตามเอกสารหมายเลข 1
2.แจ้งความจำนงนำเสนอผลงานวิชากชาการ ตามเอกสารหมายเลข 2(เรื่องที่เสนอสอดคล้องกับมิติงานสุขาภาพจิตใดก็ได้ คือส่งเสริมสุขภาพจิต บำบัดรักษาทางจิตเวช)
3. ส่งแบบความแสดงคำจำนงนำเสนอผลงานวิชาการพร้อมกับผลงาน ทาง e-mailโยส่งเป็นไฟล์ .doc,docx ไปที่ E-mail dmhmeeting2018@gmail.com
ผู้ที่สนในสมัครได้ที่ www.aimhc.net 30 มิถุนายน 2561 ถ้าหากพ้นกำหนดส่งจะไม่รับพิจารณา

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.