ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ลงวารสารวิชาการ

Spread the love

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ลงวารสารวิชาการ

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดทำวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์(Academic Journal Uttaradit Rajabhat University) เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัย ที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่นำไปแก้ปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ทั้งในระดับจังหวัด กลุ่ม จังหวัด ตำบล หมู่บ้าน หรือชุมชน เผยแพร่องค์ความรู้แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป และส่งเสริมให้นักวิชาการในหน่วยงานราชการ หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย ได้นำเสนอบทความวิชาการสู่สาธารณะ โดยวารสารอยู่ในฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(TCI) กลุ่มที่ ๒ กำหนดเผยแพร่ปีละ ๒ ฉบับ (ราย ๖ เดือน)

 

            สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จึงขอเชิญชวน ให้คณาจารย์นักวิจัย และบุคลากรในสังกัดของท่านส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เผยแพร่บทความให้เป็นที่ยอมรับ เข้าพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลและส่งบทความได้ที่ https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/index/

หรือติต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

นางสาวกรณิศ ธนงกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

E-mai: journal@uru.ac.th โทรศัพท์ 061-1269-2552 ในวันเวลาราชการ

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.