วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conferenceข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม Tourism and Service Industry Conferences (TSIC 2022)

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมกับสถาบันเครือข่าย กำหนดจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม Tourism and Service Industry Conferences (TSIC 2022) ภายใต้หัวข้อ “มิติใหม่ของการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการภายใต้ความปกติใหม่” (Tourism and Hospitality Trends in the Next Normal) ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 – วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงวิชาการด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม ไมซ์ และอุตสาหกรรมบริการ รวมถึงสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการ ด้านท่องเที่ยว วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมการบริการ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจร่วมส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยอันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิชาการในวงกว้าง ต่อไป

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอเชิญท่านร่วมส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding) โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ และผลงานที่ผ่านการประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับโอกาสตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม (TCI 1) รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าถึงโดยการสแกน QR Code หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.tsic2022.wixsite.com/conference

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
นางสาวเพ็ญพิชญา ปิดตะ โทรศัพท์ 06 4645 9866
Email : tsic2022@gmail.com

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย