ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ ๔”

Spread the love

ด้วยมหาวิทยาลัยราชธานีร่วมกับมหาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ มหาวิทยายตะวันออกเฉียงเหนือและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ ๔”ในหัวข้อการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(Research for Sutstainable Development)”เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผ่ยแพร่ผลงานทาวิชาการ เกิดการ แลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่าง อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันต่างๆผู้เข้าร่วมจากองค์กรของรัฐหรือเอกชนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนผู้ที่สนใจโดยทั่วไป โดยมีกำหนดการประชุมวิชาการฯ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชธานี

จึงขอเชิญผู้ที่สนใจในหน่วยงานของท่า ส่งบทความนำเสนอในการนำเสนอ โดยจะเปิดรับความั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://rtunc2019.lru.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.