ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมสัมมนนาวิชาการ ” รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ” วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

Spread the love

                      วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยจัดประชุมสัมมนาวิชาการ ” รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 “ เพื่อเสริมสร้างให้มีการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี  

                      วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเชิญท่านผู้ที่สนใจดังกล่าวฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการฯ และส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการดังกล่าวฯ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://conference2.sgtech.nu.ac.th/   

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท์   : 055 963180, 084 6200442 (นางสาวอันธิกา เพชรี ผู้ประสานงาน)

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.