ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอด้านรัฐศาสตร์ประศาสนศาสตร์

Spread the love

มหาวิทยาลัยพะเยา มีการจัดประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 24 – 25  มกราคม 2562 ณ. มหวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสัมคม ได้ร่วม เรียนรู้ประสบการณืพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอตเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สู่สาธารณะ และเป็นการกระตู้นให้นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์กรความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชุนและสังคม โดยภายในส่วนหนึ่งจัดให้มีการนำเสนอบทความวิจัย ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

จึงเรียนเชิญ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ส่งบทความวิจัย ในงานการจัดประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8  ได้ที่  www.prc.up.ac.th  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 12 ตุลาคม 2561

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.