ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2563 ” ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 5 “

Spread the love

                                   มหาวิทยาลัยราชธานีร่วมกับมหาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2563 “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 5” ในหัวข้อ “การวิจัยเพื่อการเปลี่ยนเปลง” เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เกิดการแลกแปลี่ยนแนวคิดและสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่าง อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ผู้เข้าร่วมจากองค์กรของรัฐและเอกชน ตลอดผู้ที่สนใจ โดยมีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการฯ ในวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี โดยจะเปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://rtunc2020.rtu.ac.th/   

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย