ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”

Spread the love

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ภายใต้หัวข้อการจัดงาน “วิจัยสร้าง Innovation and Technology เพื่อรองรับสังคมไทยสู่ยุค Digital World” ในระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านงานวิชาการและงานวิจัย ระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งในการประชุมประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบภาคบรรยายและแบบภาคโปสเตอร์ จำนวน 20 Sessions กลุ่มที่เปิดรับบทความ ได้แก่ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ครุศาสตร์ สังคมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 สามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (FullPaper) ได้ที่เว็บไซต์ http://dept.npru.ac.th/conference14 ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3410-9300 ต่อ 3910
Email. conference14@webmail.npru.ac.th
เว็บไซต์. http://dept.npru.ac.th/conference14/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย