ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Spread the love

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ISS (Online) : 2730-1745 รับพิจารณาตีพิมพ์บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ครอบคลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ นิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ พัฒนาชุมชน ประยุกต์ศิลป์และเป็นที่เกี่ยวข้อง โดยนำเสนอเป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และกำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจึงขอเชิญชวน บุคลากร และนักศึกษาในหน่วยงานของท่านที่สนใจส่งบทความตีพิมพ์ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง https://so05.tcithaijo.org/index.php/pkrujo

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.