ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Spread the love

                        คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดทำวารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ผลงานด้านวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมแก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและบุคลากรทั่วไป ในสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาการออกแบบ สาขาดุริยางคศิลป์ สาขานาฏศิลป์และการแสดง สาขาศิลปวัฒนธรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีบทความที่ประสงค์จะตีพิมพ์จะต้องนำเสนอองค์ความรู้หรือแนวคิดใหม่ที่ได้มาจากการค้นคว้าวิจัย และไม่เคยถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน

                         วารสารมีกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องจัดเตรียมอย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามมาตรฐานวารสารวิชาการ โดยกองบรรณาธิการจะตรวจสอบเป็นขั้นแรก แล้วจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ ร่วมกลั่นกรองอย่างน้อย 2 ท่าน ตามเกนณ์ที่กำหนดในลักษณะ Double-blind peer review คือผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา โดยบทความที่ผ่านการพิจารณาจะเผยแพร่ในรูปแบบวารสารทางอิเล็กทรอนิกส์

                         คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 รับตั้งแต่ 21 พฤษภาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2562 โดยท่านสามารถติดตามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ skruart.skru.ac.th 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

โทรศัพท์      : 0 7426 0264

โทรสาร       : 0 7426 0265

ผู้ประสานงาน  : อาจารย์รัชยา วีรการ    โทรศัพท์ 08 1346 6936

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.