วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วไลอลงกรณ์ในพรบรมราชูปถัมภ์ (Journal of Humanities and Social Sciecs Valaya Alongkorn) ซึ่งเป็นวารสารกลุ่มที่ 3 เพื่อเป็นสื่อกลางในการร่วมเผยแพร่ผลงานบทความวิจัยและบทความวิชาการ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการสนับสนุนประสบการณ์และผลงานเชิงวิชาการระหว่างสถาบัน โดยมีกำหนดการออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) กำหนดระหว่างเดือน มกราคม -มิถุนายน และกำหนดระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต / นักศึกษา บุคลากรในสังกัดของท่าน ร่วมส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารประจำปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2564) หากบทความใด้ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาการจะได้รับสนับสนุนผลงาน จำนวน 1,000 บาทต่อ 1 เรื่อง ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ huso.vru.ac.th 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.