วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาติพิมพ์ในวารสาร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

                          ด้วย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดทำวารสารกาสะลองมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และงานวิจัยทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมล้านนา โดยเผยแพร่บทความทางวิชาการ (Article) สารนิพนธ์ต้นฉบับหรือบทความงานวิจัย (Research Article) บทความปริวรรตเอกสารโบราณ (Transformation of Ancient Manuscripts) บทวิจัยหนังสือ (Book Review) ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                          วารสารมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม บทความที่จะได้รับตีพิมพ์ ต้องจัดเตรียมอย่างถูกต้องสมบูรณ์อย่างมาตรฐานวารสารวิชาการ โดยกองบรรณาธการจะตรวจสอบเป็นขั้นแรก แล้วจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาวิชานั้นๆ (Peer Review) ร่วมกลั่นกรองอย่างน้อย 2 ท่าน ตามเกนฑ์ที่กำหนดในลักษณะ Double-blind peer review คือ ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู่แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา โดยเผยแพร่ในรูปแบบรูปเล่ม และในรูปวารสารทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับจัดส่งให้ห้องสมุดและหน่วยงานวิชาการต่างๆ

                          ในการนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอส่งบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกาสะลอง ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 รับตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 และ ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 รับตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2562 บทความวิชาการที่ได้รับพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ.อ. ท่านสามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ http://www.culture.lpru.ac.th/journal/

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

สำนักงานผู้อำนวยการ

โทรศัพท์      : 0 5423 7399 ต่อ 6701 -2

โทรสาร        : 0 5423 7388-9

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.