ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงในวารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ประจำปีที่ 10

Spread the love

ขอเชิญส่งบทความ
เพื่อลงในวารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ประจำปีที่ 10

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่กฎหมาย เนื่องจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก และมีกฎหมายซึ่งประชาชนจำนวนมากนำไปปรับใช้ หรือนำไปตีความโดยไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ถูกต้อง คณะฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำวารสารคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ รูปแบบออนไลน์ในปี 2565

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเปิดรับผลงานวิชาการประเภท บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทรรศน์ และ บทวิจารณ์หนังสือ
  • เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่นักวิชาการ บุคคลผู้อยู่ในกระบวนการยุติธรรม นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปผู้สนใจ

กำหนดการออกเผยแพร่

  • เผยแพร่ปีการศึกษาละ 2 ฉบับ และได้จัดตรวจสอบคุณภาพขยายบทความตามเกณฑ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. กำหนด
    – ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน)
    – ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม)

ในการนี้ ท่านสามารถส่งบทความมายังกองบรรณาธิการวารสารคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนยงค์ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/ หรือทางอีเมล law.dpu.journal@gmail.com ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565

ดาวน์โหลดไฟล์

(1) แบบตอบรับการเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์.pdf

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
อาจารย์ศรีสุรักษ์ สีวันนา บรรณาธิการฯ, นางสาวกานต์ พิชชา, นางสาวจิราณี ชัยสมิต เจ้าหน้าที่ฯ
โทร. 0-2954-7300 ต่อ 271, 574
โทรสาร. 0-2954-7353
Email. law.dpu.journal@gmail.com

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย