ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

Spread the love

ด้วย วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม ได้ดำเนินการ จัดทำวารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิชาการในรูปแบบบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารย์หนังสือที่เป็นองค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากร นิสิตนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไป

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น จึงขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม  ปีที่๑ ฉบับที่๑ (มกราคม- มิถุนายน  ๒๕๖๒)ฉบับที่ ๒ (กรกฏาคม- ธันวาคม ๒๕๖๒) ได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความได้ที่ www.jclmd.psru.ac.th หรือ clmd@psru.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.