ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Spread the love
ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          ด้วยสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA  Development Journal) และ NIDA Case Research Journal โดยมีกำหนดการตีพิมพ์ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม โดยรับเฉพาะบทความภาษาอังกฤษ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และนักวิจัยและนักศึกษาในสถาบันของท่านส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการส่งบทความ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและส่งบทความผ่านทางออนไลน์ ThaiJo ได้ที่เว็บไซต์วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NDJ/index 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.