ขอเชิญส่งบทคาวมเข้าร่วมประชุมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8

Spread the love

มหาวิทยาลัยพะเยา  ขอเชิญส่งบทคาวมเข้าร่วมประชุมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 ระวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ  มหาวิทยาลัยพะเยา  เพื่อเป็นเวที ให้กับ คณาจารย์ นักวัย บุคลากร นิสิติ นักศึกษาในอุดมศึกษา รวมไปถึงภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ได้เรียนรุแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น ตลดจนเปิดโอการให้มีการเผ่ยแผ่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ และในการกระตุ้นให้นะักวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อได้สร้างองคืความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ ไปยุกต์ใช้ใหห้แก่ชุมชน

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญบุคลากรในหน่วงานของท่านเข้าร่วมประชุมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8

สามารถลงทะเบียนได้ที่และส่งบทความวิจัยที่เว็บไซต์ www.prc.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 12 ตุลาคม 2561

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.