วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

                      ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้กำหนดจัดฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่าย ให้มีความรู้ ความเข้าใจและเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอวิจัยได้ และบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยงานราชการ องค์กาวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยังยืนต่อไป

                      ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้พิจารณาเห็นแลัวว่าโครงการฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึงขอให้ท่านพิจารณาส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยและมีคุณสมบัติตามกำหนดเข้ารับการฝึกอบรม ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สามารถสมัครได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2561 สำหรับข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรมโดยไมาถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบของทางราชการสำหรับผลพิจารณาผลการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ทาง e-mail address ของผู้สมัคร

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นางกาญจนา มูลอาจ

เบอร์โทร   : 090-0607161

e-mail      : research.udru@hotmail.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร   :    http://goo.gl/5fxAPg  

หรือ Scan QR-Code ด้านล่างนี้