ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

Spread the love

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ นักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ในปี 2565 ดังนี้

  1. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000.-บาท
  2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 29-30 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2565 (3 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,500.-บาท
  3. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม ( MIXED METHOD) วันที่ 6-7 ธันวาคม 2565 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000.-บาท
  4. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000.-บาท

ทุกหลักสูตร อบรมระบบ ON – LINE โดยใช้โปรแกรมซูม (ZOOM) และเก็บค่าลงทะเบียนในการอบรม แต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดการอบรม และสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ WEBSITE “สมาคมส่งเสริมการวิจัย” หรือ “www.rpa.or.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย