ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ โดยศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล (HPDC)

Spread the love

                                  ด้วยศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จํานวน ๔ หลักสูตร ดังนี้

                      1.  หลักสูตร ๑๑๗ เจาะลึก พรบ. ความรับผิดทางละเมิด/ เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ สํานักงานคณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ค่าลงทะเบียน ๓,000 บาท โดย อาจารย์กริช บัวทอง อดีตผู้อํานวยการกลุ่มงานวิเคราะห์และ ประเมินผลคดีปกครอง สํานักความรับผิดทางแพ่ง กรมบัญชีกลาง (๒๘ ก.พ. ๒๓)

                      2. หลักสูตร ๑๑๘ เทคนิคลดความเสี่ยงในการเขียน TOR และการตรวจรับพัสดุ ค่าลงทะเบียน ๔,๘๐๐ บาท โดย อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานราชการ ( ๒๔ ก.พ. – ๑ มี.ค.๖๓)

                      3. หลักสูตร ๑๑๙ เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกตามหลัก Grammar และศัพท์โดยใช้โปรแกรม  Rangsan – Mind Map Solution (โหลดโปรแกรมฟรี/ให้นําโน้ตบุคมาด้วย) ค่าลงทะเบียน ๔,๘๐๐ บาท โดย อาจารย์รังสันต์ จันทร์วิเศษ (๒๙ ก.พ. -๑ มี.ค. ๖๓)

                     4. หลักสูตร ๑๒๐ การใช้ Excel ในงานสํานักงาน และงานทั่วไป (นําโน้ตบุคที่มี excel version ๑๖ มาด้วย)  ค่าลงทะเบียน ๔,๘๐๐ บาท โดย อาจารย์ ดร.สาธิต กระเวนกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยของรัฐ (๒๙ ก.พ. -๑ มี.ค. ๖๓)

                     รับจัด OD หรือบรรยายเป็นการภายใน (In-house) ทุกหัวข้อและหลักสูตรอื่นๆ ที่หน่วยงานต้องการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ (รศ.สุขุม นวลสกุล, อ.สุรวงศ์ วัฒนกูล, รศ.นิภา แก้วศรีงาม, ฯลฯ) หากสมัครหลายหลักสูตร หรือมาเป็นหมู่คณะ หรือจัดนอกสถานที่ สามารถติดต่อรับส่วนลดได้เป็นกรณีพิเศษสถานที่จัดการฝึกอบรม ทุกหลักสูตรจัดที่ โรงแรม ไฮ เรสซิเดนซ์ (Hi Residence Hotel) ๖๔๙ ถ.อโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร๑๐๔๐๐ พร้อมนี้ได้ส่งรายละเอียดหลักสูตร และใบสมัครเข้ารับการ ฝึกอบรมตามเอกสารแนบ หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.hpdcthailand.com หรือ Line ID: @lgq3868b หรือโทร ๐๙๘-๒๔๙๐๐๙๙ ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียนสามารถโอนหรือจ่ายหน้างานได้ และเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย