ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

Spread the love
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาโดยการกำหนดจัดโครงการดังนี้

๑.       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน รุ่นที่ ๒,๓,๔

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารซีโนบริต ชั้น ๓  จ.กรุงเทพฯ

รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิล ๒๐๐๐  จ.เชียงใหม่

รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กันยายน  ๒๕๖๓ ณ ณ อาคารซีโนบริต ชั้น ๓  จ.กรุงเทพฯ

๒.      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ ๔,๕,๖

รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารซีโนบริต ชั้น ๓  จ.กรุงเทพฯ

รุ่นที่ ๕  ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖  พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิล ๒๐๐๐  จ.เชียงใหม่

รุ่นที่ ๖  ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ กันยายน  ๒๕๖๓ ณ อาคารซีโนบริต ชั้น ๓  จ.กรุงเทพฯ

๓.      โครงการฝึกอบรมเรื่องการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดอุดมศึกษา รุ่นที่ ๖,๗,๘

รุ่นที่ ๖  ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖  พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารซีโนบริต ชั้น ๓  จ.กรุงเทพฯ

รุ่นที่ ๗  ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิล ๒๐๐๐  จ.เชียงใหม่

รุ่นที่ ๘  ระหว่างวันที่ ๗ – ๘  กันยายน  ๒๕๖๓ ณ อาคารซีโนบริต ชั้น ๓  จ.กรุงเทพฯ

การอบรมดังกล่าวเหมาะกับข้าราชการและพนักงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ได้มีความรู้ในการปฏิบัติงานการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นสายงานสายอาชีพในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ผู้ปฏิบัติงานระดับกลาง ผู้บริหาร ผู้มีประสบการณ์ ผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ตลอดจนใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรนั้น

มหาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอเชิญชวนจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม โดยมีค่าลงทะเบียน ๓,๕๐๐ บาท ต่อท่าน และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่นๆของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง

หากท่านมีความประสงค์ส่งบุคลากรเข้าร่วมดังกล่าว สามารถได้ที่ นายกฤชณัช พรหมเสนะ โทร ๐๘๕-๕๐๑-๕๙๙๕และนายธิติพงษ์  เผ่าฟู โทร ๐๘๖-๓๖๐-๘๘๙๙

หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ website: http://umdc.tsu.ac.th

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.