ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ แบบ ๑๐X

Spread the love

                         ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีพันธกิจในการพัฒนาและฝึกอบรมให้แก่บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมรวมทั้งการดำเนินงานหลักสูตรต่างๆ จึงดำเนินการจัดทำหลักสูตรหลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ แบบ ๑๐X เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และความเข้าใจ  OKRs ที่เป็นเครื่องมือใหม่ทั้งทางกลยุทธ์และการจัดการผลงาน สามารถนำไปใช้ในงานที่รับผิดชอบหรือถ่ายทอดให้กับบุคลากรที่จะต้องจัดทำ OKRs ได้

กำหนดวันอบรมคือ

รุ่นที่ 7 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น.

โดยจะรับสมัครผู้เข้าอบรม จำนวนรุ่นละ 40 คน มีค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ณ ห้อง 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064 635 4514 และ 094 592 6936

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.