ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร หลักธรรมการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่๑/ ๒๕๖๔

Spread the love

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร หลักธรรมการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่๑/ ๒๕๖๔