ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2564 (ผ่านระบบออนไลน์)

Spread the love
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2564 (ผ่านระบบออนไลน์)

          ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จะจัดโครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2564 ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ความรู้ด้านการวิจัยในมนุษย์และเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มสมรรถนะของคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับเกียรติบัตรหลังผ่านการประเมินจากการทำแบบทดสอบ เพื่อรับรองการเข้าร่วมอบรมให้ทุกท่านนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

          ทั้งนี้จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการแก่บุคลากรในหน่วยงาน โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา https://research.dru.ac.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564

เชิญเข้าร่วม โครงการอบรมหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2564

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. (ผ่านระบบออนไลน์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ

วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว

*ลงทะเบียนเข้าอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 กันยายน 2564
**ค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายนอกคนละ 2,000 บาท
.
ลงทะเบียนที่ลิ้งค์ด้านล่าง
 

(บุคลากรภายใน) shorturl.at/ktDFI

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย