วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conference

ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 “ความงอกงามทางการศึกษาที่ยั่งยืนและเสทอภาคสำหรับทุกคน”

ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10
และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 The National and International Conference on Education 2023 (NICE)
ในหัวข้อ “ความงอกงามทางการศึกษาที่ยั่งยืนและเสทอภาคสำหรับทุกคน: Cultivating Sustainable and Equitable Education for Al”

ในปีพุทธศักราช 2556 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานชั้นนำของประเทศ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 6 The National and International Conference on Education 2023 (NICE) ในหัวข้อ “ความงอกงามทางการศึกษาที่ยั่งยืนและเสมอภาคสำหรับทุกคน: Cultivating Sustainable and Equitable Education for All” โดยการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ กำหนดจัดในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และการประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 8-9 มิถุนายน 2566 ในระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการศึกษา เปิดโอกาสให้นักวิจัยมีโอกาสแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากประสบการณ์วิจัยของแต่ละคนอันจะนำไปสู่การเกิดแนวคิด หรือแนวทางในการพัฒนางานวิจัยหรือการทำงานวิจัยร่วมกันต่อไป และเพื่อสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย

ในการนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมได้ทางเว็บไซต์ http://edumis.pn.psu.ac.th/nice2023

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

E-mail: grad.edupsu@gmail.com
โทร. 086-4892968 หรือ 084-1956969

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย