วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการ “กระบวนการในการวิจัย” (Research Methodology)

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ได้กำหนดจัดโครงการอบรม “กระบวนการในการวิจัย” (Research Methodology) มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านกระบวนการการทำวิจัยให้มีคุณภาพ แก่คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ การฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มสมรรถนะของนักวิจัยให้มีคุณภาพและเป็นระบบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวนี้ โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้ารับการฝึกอบรมโดยถือไม่เป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 021 601343-5 ในเวลาราชการและลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม http://training.ird.ssru.ac.th/2019/index.php/registerresearchmet

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.