ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานชาติ

Spread the love

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้กำหนดการจัดประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ “The3 Roi Et Rajabhat  University National and Inernation Conference on Education and Tehnology Research (RERU TCET III ): Innovative Local Developnt ในวันที่ 12 กรกฏคม 2562 ณ หองประชุม 60พรรษา มหาวิทยาลัยวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผ่ยแพร่ องค์ควมรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิชาการจากสถาบันศึกษาทั้งในประเทศและตาสงประเทศ มีผู้เข้าร่วมไม่ต่ำกวา 300 คน

มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเเชิญบุคลากรและนักศึกใรสังกัดหน่วยงานของท่าที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ(RERU ICET III) สามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://reru-icet3.reru.ac.th/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.