ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 2 SEA-STEM 2021 International Conference มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Spread the love
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 2 SEA-STEM 2021 International Conference มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะสมาชิกเครือข่าย IMT-GT Uninet กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2 SEA-STEM 2021 International Conference ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรชาวต่างประเทศ/ชาวไทย และการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูล IEEE และ Scopus

          ในการนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ / นักวิชาการด้านการศึกษา / บุคลากรทางด้านการศึกษาและนักศึกษาในสถาบันของท่าน เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าวและส่งผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียนและการนำเสนอผลงานวิจัยได้ที่เว็บไซต์ https://stem.psu.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย