วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการนำเสนอในงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562

                                ด้วยกรมสุขภาพจิตกำหนดจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต” (Mental Health in a Changing World : The New Challenges) ระหว่างวันที่ 24 -26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทั้งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต นักวิชาการจากต่างประเทศ ที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับองค์ความรู้สุขภาพจิตที่ทันสมัย มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม่ๆ ประสบการณ์การดำเนินงาน และเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิต รวมถึงสร้างและขยายเครือข่ายการดำเนินงานอันจะส่งผลให้การพัฒนาสุขภาพจิตมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

                                 กรมส่งเสริมสุขภาพจิตจึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ โดยลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่เว็บไซต์  www.aimhc.dmh.go.th ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด (ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ค่าลงทะเบียน 2,500.- ในกรณีที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2562 ค่าลงทะเบียน 3,000.- บาท) สำหรับผู้ประสงค์จะจองห้องพัก ณ โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ และโรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ สามารถส่งใบจองห้องพักไปยังโรงแรมโดยตรง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักวิชาการสุขภาพจิต

โทรศัพท์ : 0-2590-8238

โทรสาร   : 0-2149-5539

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.