ขอเชิญส่งผลงานและการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562

Spread the love

วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวิชาการ ได้กำหนดจัด การประชุมวิชาการระดับนานชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6  ประจ ำปี 2562 ในวันเสารที่ 30 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อเป็นเวที่ในการนำเสนอผลงานวิจัย ขอคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา จากอุดมศึกษา และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยไปสู่องค์กรความรู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม นำไปสู่การประยุกต์ใช้ผงานวิจัยเกิดประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ

จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาในหน่วยงานของท่ายส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย โดยสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562                            ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีเว็บไซต์ http://reg.nmc.ac.th/conference2019

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.