ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5

Spread the love

                         วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น กำหนดจัดประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “Sustainable Business Growth,Measures and Soluins in Global Scenario”  ขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมพุคยาภรณ์ 3-206  อาคาร3  ชั้น2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น  เพื่อเป็นเวทีประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย  ผลงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา เพื่อพัฒนางานวิจัยให้สามารถประยุกต์ใช้ได้ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอตจนก้าวทันกับองค์ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับในนานาอารยประเทศ

                         วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ จึงขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอตจน นิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม 2562 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ : https://www.spu.ac.th/fac/graduate/th/content.php?cid=19370

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ได้โดยตรงหรือผู้ประสานงาน ทาง Id line: @gradspukk หรือโทร 082-3010801,095-663594

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.