ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยศรีประทุม วิทยาเขตขอนแก่น

Spread the love
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยศรีประทุม วิทยาเขตขอนแก่น

          ด้วยวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยประทุม วิทยาเขตขอนแก่น กำหนดจัดประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and Solutions in Global Scenario Part II” ขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมพุคยาภรณ์ 3-206 อาคาร 3 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีประทุม วิทยาเขตขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยให้สามารถประยุกต์ใช้ได้ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนก้าวทันกับองค์ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับในนานาชาอารยประเทศ ในการนี้ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ใคร่ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงาน id line : @gradspukk หรือโทรศัพท์ 082 3010801, 095 6638594 ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ : https://www.spu.ac.th/fac/graduate/th/content.php?cid=21004

งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564
The 7th Regional Conference on Graduate Research 2020
Theme “Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and Solutions in Global Scenario Part II”
(Online Conference)
 
UploadImage
     วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ และกลุ่มวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาฯ ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับภูมิภาคในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่สาธารณะ ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ด้านวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต  ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย

     งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (GRADSPUCON2021) เป็นการประชุมที่มีคณะผู้จัดมาจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับบทความวิจัยที่ส่งมาเพื่อขอรับการพิจารณาทุกบทความ จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงาน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ตรงสาขา เพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อน โดยผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double-blind peer review) สำหรับบทความที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม


UploadImage
     1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการและนักวิจัยในสาขาการบริหารธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้องมาประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และผลงานวิจัย เพื่อพัฒนางานวิจัยให้สามารถประยุกต์ใช้ได้ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนก้าวทันกับองค์ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับในนานา อารยประเทศ
     2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาธุรกิจในประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
     3. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ในสาขาการบริหารธุรกิจทุกระดับการศึกษา ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ตลอดจนมีเวทีภายในประเทศสำหรับการฝึกฝนการนำเสนอ และเผยแพร่ผลงานวิชาการ อันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้


UploadImage
     1. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
     2. ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
     3. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
     4. คณะกรรมการจัดการประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยในกลุ่มความร่วมมือ


UploadImage
     การประชุมรับพิจารณา “บทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ (Academic article)” ใน 2 กลุ่มสาขาวิชา คือ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำหรับประเภทของบทความวิจัยที่รับพิจารณา ประกอบด้วย
     1. ผลงานวิจัยองค์ความรู้
     2. ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
     3. วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
     4. บทความวิชาการ

UploadImage
     การนำเสนอผลงานในรูปแบบการบรรยาย ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ โดย Ms. Power point (ผ่านระบบ Online Google Meet, ZOOM) ใช้เวลานำเสนอเรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที รวม 20 นาที
 
กำหนดการงานประชุมสัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค
09.00-09.30 น. กล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
09.30-10.30 น. Keynote Speaker
10.30-12.00 น. นำเสนอผลงานช่วงละ 20 นาที
12.00-13.00 น. คณะกรรมการ พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-17.00 น. นำเสนอผลงานช่วงละ 20 นาที
17.00-17.20 น. กล่าวปิดงานการประชุมวิชาการ
หมายเหตุ:  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


UploadImage
     – การเตรียมบทความวิจัย และบทความวิชาการที่นำเสนอ ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน จัดทำตามรูปแบบการเขียนบทความวิจัย และบทความวิชาการที่คณะกรรมการกำหนด
     – ส่งบทความภาษาอังกฤษในรูปแบบไฟล์ ms.word และ .pdf ส่งได้ตั้งแต่วันเปิดรับสมัคร จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563
     – บทความภาษาอังกฤษ จำนวน 8 หน้า ส่งมาที่ email : yongyut.ho@spu.ac.th

การส่งบทความเพื่อรับการพิจารณา ขอให้ดําเนินการดังนี้
     (1) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 18 ธันวาคม 2563
         – ลงทะเบียนออนไลน์ Click > https://forms.gle/NzsynkCfPLJup97D6
           UploadImage
     (2) ชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 18 ธันวาคม 2563
     (3) ส่งบทความภาษาอังกฤษในรูปแบบไฟล์ ms.word และ .pdf ส่งได้ตั้งแต่วันเปิดรับสมัคร จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563
          – บทความภาษาอังกฤษ จำนวน 8 หน้า ส่งมาที่ email : yongyut.ho @spu.ac.th
          **แบบฟอร์มบทความภาษาไทย/อังกฤษ Download: https://bit.ly/2ZSpRPp
     (4) ประกาศผลการตอบรับบทความวิจัย วันที่ 27 ธันวาคม 2563 (แจ้งกลับทางอีเมล์ที่นำส่งบทความ)
     (5) งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564
     หมายเหตุ
        *ผู้นำเสนอผลงาน จะได้รับใบประกาศนียบัตร, Thumb Drive-Proceedings บทความ,ใบเสร็จรับเงิน ผ่านช่องทางไปรษณีย์)

ค่าลงทะเบียน
o สำหรับนักศึกษา, อาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย สถาบันอื่น จำนวน 3,000 บาท ต่อบทความ
o สำหรับนักศึกษา, มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 2,000 บาท ต่อบทความ
o เข้าร่วมงาน (ไม่นําเสนอผลงาน) ผู้เข้าร่วมจะท่านจะได้ รับเกียรติบัตร และ Thumb Drive-Proceedings  ค่าลงทะเบียน ท่านละ 500 บาท
 
วิธีการชำระเงิน
ชำระค่าลงเบียนโดยโอนเงินผ่านบัญชี ชำระผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 428-2-33956-6
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
**แจ้งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อ-สกุล ส่งไปยัง email : yongyut.ho@spu.ac.th
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
       Facebook : โท-เอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
       LINE@ ID : @gradspukk
       โทร. 043-224111 (0823010801, 0956638594)

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.