ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ” วลัยลักษณ์วิจัย ” ครั้งที่ 11

Spread the love

                           มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ” วลัยลักษณ์วิจัย ” ครั้งที่ 11 หัวข้อ ” Smart Research and Innovation to Thailand 4.0 ” ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ อันจะนำไปสู่เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สาธารณะ โดยงาน ” วลัยลักษณ์วิจัย ” ไปกำหนดรูปแบบการจัดงานมีการบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

                         สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดังกล่าวให้กับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรทั่วไปทราบ โดยลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ : https://research.wu.ac.th  หมดเขตรับบทความภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ติดต่อ คุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว หรือ คุณโกสินธุ์  ศิริลักษ์

โทรศัพท์  : 0-7567-3566 , 0-7567-3565 , 0-7567-3567

E-mail    : wuird.walailak@gmail.com

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.