ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อการจัดทำกรอบและแผนงานภายใต้โปรแกรม 12 ของนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศด้านการรับรองระบบงาน และการตรวจสอบและรับรอง

Spread the love

                      สืบเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศระหว่างหน่วยรับรองและสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ( 4AB + 1 NMI ) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี กบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรีที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมมีข้อสรุปให้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เร่งจัดการประชุมหารือระหว่างผู้มีรส่วนได้เสียหลักของระบบตรวจสอบและรับรองของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                      เพื่อให้สถาบันดำเนินการตามข้อสรุปและข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น สถาบันจึงกำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดทำกรอบและแผนงานภายใต้โปรแกรม 12 ของนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศด้านการรับรองระบบงาน และการตรวจสอบและรับรองระบบงาน ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2562 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.nimt.or.th/seminar/index.php?idproject=38  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 กันยายน 2562

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.