ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Spread the love
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

             มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE) การขับเคลื่อนงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในวันที่ 4 กันยายน 2563 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาในสาขาต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐ เอกชน รวมถึงผู้สนใจทั่วไป กิจกรรมภายงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายและภายนอกมหาวิทยาลัย

            สถาบันวิจัยฯ จึงขอเชิญชวนให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ http://conference.kru.ac.th โดยเริ่มเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 19 มิถุนายน 2563

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.