ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

Spread the love

การประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 30 ปี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
(Innovative Education and Research for Future Sustainable Development)”


วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ

“ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน”

ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานจากส่วนราชการสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะในการเดินทาง จากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้าร่วม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ราละเอียดโครงการ: http://203.131.215.139/tulp-conferences/pdf/conferences/research-international88.pdf
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
www.lampang.tu.ac.th
สามารถลงทะเบียนได้ที่: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2PIy5oob3JwUSWWWqLayOpK1cue3GSpCQOxOaBG9J4Adgag/viewform

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาฯ กองบริหารศูนย์ลำปาง
โทร. 0-5423-7999 ต่อ 5126 หรือ 090 316 7262 นายศุภฤกษ์ มีศรี

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย