วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงลักษณะของงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง

ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) (ราคานี้ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง) ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวนจากต้นสังกัด ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับอนุมัติ จากผู้บังคับบัญชาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 044-272941
โทร. 083-795-5530 หรือ 082-865-9907

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย