ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “ยุคนี้ต้อง NFT Art: โอกาสสร้างเม็ดเงินและขับเคลื่อน Soft Power ของประเทศ”

Spread the love

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา
เรื่อง “ยุคนี้ต้อง NFT Art: โอกาสสร้างเม็ดเงินและขับเคลื่อน Soft Power ของประเทศ”

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มีกำหนดจัดมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2565 (IP Fair 2022) ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบผสมผสาน (hybrid) ระหว่างกิจกรรมจริง ณ บริเวณชั้น 1 และชั้น 9 อาคารสยามสเคป สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร ควบคู่กับกิจกรรมออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.thailandipfair.com

โดยมีวัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนผลักดันองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาไทยสู่สากลเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ

โดยภายในงาน IP Fair 2022 ดังกล่าวจะมีการจัดสัมมนา เรื่อง “ยุคนี้ต้อง NFT Art: โอกาสสร้างเม็ดเงินและขับเคลื่อน Soft Power ของประเทศ” ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ณ เวทีกลาง ลานกิจกรรม ชั้น 9 อาคารสยามสเคป สยามสแควร์ และในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Webinar โดยจะมีล่ามแปลภาษาอังกฤษ – ไทย รายละเอียดกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ผ่านระบบ Zoom Webinar สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวได้ที่ shorturl.at/cmDPZ ภายในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 0-2547-4704
โทร. 0-2547-4631

 

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย