ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการพิ่มศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพบุคลากรอุดมศึกษา: บมเพาะและแลกเปลี่ยนความรู้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

Spread the love

สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ(วช.)ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างนักวิจัยและนักประดิษฐ์ในการสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรม กระตุ้นและสถาบันศึกษา โดยส่งเสริมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะเทคนิคด้านประดิษฐ์คิดค้นและ กระตุ้นแรงจูงใจใหเ้เข้าใจและเห็ความสำคัญของการวิจัยและนัตกรรมโดยได้มีการดำเนินการมาอย่างต่เนื่อง สำหรับงบประมาณ 2562 วช.  ได้กำหนดจัดกิจกรรม ภายใต้โครงการกิจกรรมการพิ่มศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพบุคลากรอุดมศึกษา: บมเพาะและแลกเปลี่ยนความรู้พื่อพัฒนาการพิ่มศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพบุคลากรอุดมศึกษา: บมเพาะและแลกเปลี่ยนความรู้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระหว่งวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมบางเทค บางนา กรุงเทพฯ ดังนี้

  • วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
  • วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 7- 10 เมษายน 2562ในระหว่างงาน”มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562(Thailand Research Expo 2019)” ณ โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ้นเทรัลเวิลด์ กรงเทพฯ 

จึงขอเชิญสถาบันการศึกษาของท่านส่งนิตนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการพิ่มศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพบุคลากรอุดมศึกษา: บมเพาะและแลกเปลี่ยนความรู้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมบางเทค บางนา กรุงเทพฯ  เพื่อบ่มเพาะความรู้ความเข้าใจและเทคนิคการสร้านวัตกรรม การเขียนข้อเสนอโครงการและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจใรการพัฒนานวัตกรรม โดยสามารถได้ที่ www.nrct.go.th ภายในวันที่ 20 มกราคม 2562 และขอจัดส่งเอกสารเชิงแนวคิด(Concept PaPer)จำนวน 5 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล(CD)

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.