วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ 10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น

                        ด้วยวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย กําหนดให้มีการจัดงานครบรอบ 10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

     ๑. จัดเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชน ฉลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๑ (www.adicet.cmru.ac.th/nSCAP2020)

     ๒. จัดเวที่เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในเวทีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ The 1  International Conference on Smart Community Development in the Asia Pacific (www.adicet.cmru.ac.th/iSCAP2020)

     ๓. ประกวดนวัตกรรมด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา (www.adicet.cmru.ac.th/InnovationPitch)

     ๔. จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการทําถ่านชีวมวลอัดแท่งและหลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เบื้องต้น (www.adicet.cmru.ac.th/10yrshortcourse)

     ๕. จัดนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานภายในชุมชนสีเขียว นิทรรศการ ผลงาน ๑๐ ปี ของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย และนิทรรศการของเครือข่ายความ ร่วมมือทางวิชาการ (www.adicet.cmru.ac.th/10yrexhibition)

๖. จัดกิจกรรม ๑๐ ปี adiCET ศิษย์สัมพันธ์ (WWW.adicet.cmru.ac.th/alumni)

     โอกาสนี้ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ บุคลากร รวมถึงนักศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถตอบรับการเข้าร่วม หรือส่งผลงานตามที่อยู่เว็ปไซต์แนบท้ายของแต่ละกิจกรรมและสามารถเข้าไปชมรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ www.adicet.cmru.ac.th/adiCET10yr หรือสอบถามโทรศัพท์หมายเลข ๐๙๑ ๐๖๙๑๘๘๙

Avatar photo

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย