ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา:บ่มเพาะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

Spread the love

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างนักวิจัยและนักประดิษฐ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นในสถาบันการศึกษาโดยเสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะและเทคนิคประดิษฐ์คิดค้น กระตุ้นแรงจูงใจให้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและนวัตกรรม โดยได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีงบประมาณ 2564 วช. ได้ กำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษาดั้งนี้

  1. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพและมาตราฐานบุคลากรในอุดมศึกษา : บ่มเพาะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา บางนา กรุงเทพฯ
  2. กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในระหว่างงาน (Thailland Research Expo 2021) ณ โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ และบางกอกอีเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นเทร็ลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ในการนี้ วช. ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาของท่านส่งนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม ในระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง MR214- MR217 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการ ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเทคนิคการสร้างนวัตกรรม พร้อมทั้งการสร้าง แรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรม โดยลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง www.nrct.go.th ภายในวันที่ 22 มกราคม 2564 และจัดส่งเอกสารสารเชิงแนวคิด (Concept Paper) จำนวน 7 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 1 แผ่น ตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด ณ จุดลงทะเบียนในวันแรกของการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ในกรณีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดของท่าน

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.