ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562

Spread the love

                         ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 (Research and Innovation For Sustainable Local Development Conference 2019) ” วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ” ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 18 และ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน และนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยทั่วไป
ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงเรียนขอประชาสัมพันธ์ไปยังอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาในสังกัดของท่านเข้าร่วมงานและส่งบทความวิจัยบทความวิชาการนำเสนอในงานวิชาการดังกล่าว สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์  http://conference2019.research.lru.ac.th/ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์              : 0- 4283-5224-8 ต่อ 41141-2, 51143
โทรศัพท์มือถือ     : 08-6643-7010
โทรสาร                : 0 4281 3061, 0-4281-1143 e-mail: research_lru@hotmail.com
Website                : http://research.lru.ac.th 
ผู้ประสานงาน       : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปราณี พลดาหาญ)

QR COND สแกนเข้าเว็บไซต์

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.